Nieuws                                                                       http://www.raadvankerken.nl/cache/82.jpg

uit de Raad van Kerken Amsterdam-Noord     maart 2017

 

 

COLLECTE VOOR DE RAAD van KERKEN IN NEDERLAND

 

Wij ontvingen een brief van de RvK in NL over de financiering van de Raad. Voorheen werd de Raad door de lidkerken bekostigd; door bezuinigingen en daarachter liggende keuzes is dit nu niet meer het geval. Wil de Raad in zijn huidige vorm blijven bestaan, dan moet de Raad zelf voor een deel in zijn bekostiging voorzien.

Zij schrijven ons met het verzoek om alle lokale bij ons betrokken kerken te vragen een (deur)collecte te houden om het voortbestaan van de RvK in NL veilig te stellen.

Op de website van de RvK in NL kunt u achtergrond informatie bij deze campagne vinden: http://www.raadvankerken.nl/?b=4305.

Wij geven dit graag aan u door en bevelen het verzoek van harte bij u aan. Het bedrag van uw collecte kunt u overmaken op rekening NL09 INGB 0000 5598 39 ten name van de Stichting Vrienden van de Raad van Kerken onder vermelding collecte of gift.

 

OPROEP TOT HET LUIDEN VAN KERKKLOKKEN

 

Van de voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, de heer Job Cohen, kregen wij een oproep om op 5 mei om 18.00 uur de klokken te luiden.

Op 5 mei zijn er weer Vrijheidsmaaltijden (vorig jaar trokken die ongeveer 10.000 mensen), waarvoor zich al 80 organisaties hebben aangemeld. Het thema in 2017 is ‘een nieuwe tijd’, geïnspireerd op drie verhalen:

1.    over de tijd die verloren is gegaan: de Nazi’s zetten de klok tijdens de oorlog 40 minuten vooruit;

2.    over de kerkklokken die tijdens de oorlog door de Duitse bezetters geroofd zijn;

3.    over de nieuwe Europese tijd na de oorlog, waarin vorm werd gegeven aan idealen als de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en (de voorloper van) de Europese Unie.

Als startschot voor de Vrijheidsmaaltijden luiden om 18.00 uur zoveel mogelijk de kerk-klokken in Amsterdam. Mocht u geen luidklok(ken) hebben, dan kunt u ook een andere manier bedenken om aan dit gezamenlijk symbolisch inluiden van ‘een nieuwe tijd’ mee te doen. Van harte aanbevolen.

 

BIJDRAGE AAN RAAD van KERKEN AMSTERDAM-NOORD

 

Wij kondigen u vast aan, dat er binnenkort een brief naar u (of uw penningmeester) toekomt, waarin wij u vragen een financiële bijdrage te leveren aan het werk van onze Raad. In de brief leggen wij uit wat wij met het geld doen en hoe wij aan het door ons genoemde bedrag zijn gekomen.

 

 

 

 

 

Vragen aan of mededelingen voor de Raad van Kerken Amsterdam-Noord? Mail naar westo@hetnet.nl of stuur naar Bergmolen 32 - 1035 BB  Amsterdam

 

Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak


Kerken, kerkelijke instanties en christelijke organisaties in Nederland – waarvan velen verenigd zijn in de Raad van Kerken en in Missie Nederland – maken zich ernstig zorgen over de situatie van christenen en andere minderheden in Syrië en Irak. Dit zijn gemeenschappen die al vele eeuwen lang een wezenlijk deel uitmaken van de maatschappij.


Een peiling naar kennis over en betrokkenheid bij christenen in het Midden-Oosten toont aan dat de ernst van de situatie van christelijke en andere minderheden in Syrië en Irak bij een groot deel van het Nederlandse publiek nauwelijks bekend is.


Wij roepen de Nederlandse regering op om:

1.    zich in internationale fora expliciet en onomwonden uit te spreken tegen pogingen om minderheden –zoals christenen- te verdrijven uit Syrië en Irak

2.    zich op internationale fora als de EU en de VN ten zeerste sterk te maken voor de bevordering van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging én de bescherming van minderheden

3.    zich er voor in te zetten dat de internationale strijd tegen terroristische organisaties in de regio niet ten koste gaat van lijf en goed of andere belangen van deze kwetsbare groepen

4.    te helpen bewaken dat hun stem en belangen volop mee worden gewogen bij besprekingen over de toekomst van Syrië en Irak


Sektarische Islamitische organisaties als de zogenaamde Islamitische Staat (IS) en het aan Al Qaida gerelateerde Al Nusra verdrijven systematisch christenen en andere minderheden uit de gebieden die zij veroveren. Ook Jezidi’s en Sjiieten worden in hun bestaan bedreigd. Zonder wortels in de autochtone gemeenschappen in Syrië en Irak, berokkenen zij zo de eeuwenoude samenleving van verschillende bevolkingsgroepen, grote schade. Vaak is het voor leden van de verdreven minderheden bovendien onmogelijk om terug te keren naar hun woonplaats ook al is die heroverd, omdat – nog afgezien van de fysieke schade –  zij zich er niet meer veilig voelen. Het gevolg is dat ze het Midden-Oosten verlaten om te emigreren naar westerse landen.

Is er dan nog hoop voor de Kerk in Syrië en Irak? Te midden van het oorlogsgeweld zijn er gelukkig nog steeds verhalen van hoop. Verhalen die gaan over christenen die niet zijn vertrokken en hun plaats blijven innemen in de maatschappij; over kerken ter plekke die zich inzetten voor  vluchtelingen in hun land zonder onderscheid des persoons; over kerkleiders en gemeenten die in eigen land op de vlucht zijn geslagen en op de nieuwe plek hun verantwoordelijkheid weer oppakken. Over samenwerking tussen christenen en moslims om de problemen het hoofd te bieden.

Maar er kan en moet meer gebeuren. De samenwerkende organisaties roepen politiek en regering op om een bijdrage te leveren aan een samenleving in Syrië en Irak waar mensen hun leven weer zeker zijn, de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging gerespecteerd wordt, de gelijkwaardigheid van iedere burger centraal staat en mensenrechten gewaarborgd zijn.

 

Raad van Kerken

 

De volledige brief is te vinden op de website Raad van Kerken: www.raadvankerken.nl

 

 

 

 

Vragen aan of mededelingen voor de Raad van Kerken Amsterdam-Noord? Mail naar westo@hetnet.nl of stuur naar Bergmolen 32 - 1035 BB  Amsterdam