Jaarverslag 2018
Raad van Kerken
Amsterdam-Noord
2
INHOUD
pagina
TER INLEIDING 3
RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM-NOORD 4
OECUMENE IN DE WIJKEN VAN NOORD 6
OECUMENISCHE ACTIVITEITEN IN ZIEKEN- EN ANDERE HUIZEN 7
OECUMENISCH CAFÉ 9
OECUMENISCH LEERHUIS NOORD 10
OECUMENISCH FILMHUIS NOORD ZINEMA 11
STICHTING VLUCHTELINGENWERK AMSTERDAM-NOORD 12
STICHTING KERK & BUURT NOORD 13
PASTORAAL DIACONAAL OVERLEG 14
FINANCIEEL OVERZICHT 15
3
TER INLEIDING
door Pieter Roemer, voorzitter
Toen ik als dienstplichtig soldaat mijn tijd uitdiende bij het bataljon Stoottroepen in Ermelo, hadden wij voor de geestelijke verzorging een veldpredikant. Dit was een voor zijn kerk en tijd moderne dominee. Bij De Slegte in de Kalverstraat lag een boekje van zijn hand met de titel Wat zegt de bijbel over homofilie? Op de achterflap stond, dat de auteur was getrouwd. In die tijd kon zijn wederhelft alleen maar een vrouw zijn. Ik vond die vermelding een beetje vreemd. Als hij een boekje had gepubliceerd met de titel Wat zegt de bijbel over het paringsgedrag van witte muizen in Zuid-Afrika? had er niet bijgestaan, dat de auteur was getrouwd.
In september 1982 nam Jan van Kilsdonk afscheid als Amsterdamse studentenpastor. Van hem was de uitspraak homofilie is een vondst van de Schepper. Als rooms-katholiek priester leefde Jan van Kilsdonk celibatair. Als hij het opnam voor jongens en meisjes, die de weg van hun hart volgden als zij een wederhelft vonden van de eigen sekse, werd er wel eens gesuggereerd dat de Kils ook homo was. Die suggestie heb ik altijd vreemd gevonden.
Als kind thuis op de boerderij leerde ik van mijn ouders, dat de hele natuur vol zit met mutanten. Zo heb je klavertjes vier, mensen die linkshandig zijn en jongens en meisjes die goed kunnen leren of moeite hebben met leren. Daar spreek je geen oordeel over uit. Dat doe je ook niet bij mannen en vrouwen, die een wederhelft vinden van het eigen geslacht. Van mijn ouders leerde ik ook, dat je vrijgezelle mensen nooit mag bevragen over hun hartenwens voor een wederhelft. Het is immers totaal niet van belang om dat te weten.
Ik schrijf dit voorwoord begin januari 2019. Een golf van afkeuring heeft ons land overspoeld na de Nashville-verklaring over de bijbelse seksualiteit. Het zou in strijd zijn met Gods heilige bedoelingen om jezelf bewust te zien als persoon met een homoseksuele of transgenderidentiteit. De meeste homo’s en transgenders hebben de verklaring al dan niet woedend naast zich neergelegd. Lastiger is dat voor diep gelovige homo’s en transgenders die uit dezelfde orthodoxe protestante kerk komen als de ondertekenaars van de Nashville-verklaring.
Zullen wij als kerken deze mensen te hulp schieten, wanneer zij in de toekomst weer worden belaagd? U mag mij ervoor benaderen.
4
RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM-NOORD
door Foeke Westerveld, secretaris
In 2018 heeft de Raad van Kerken Amsterdam-Noord (RvKN) vier maal vergaderd. Naast de vaste agendapunten kwamen onderwerpen van uiteenlopende aard aan de orde. Een weergave vindt u na onderstaand overzicht.
De functieverdeling per 1 januari was:
Pieter Roemer - voorzitter/penningmeester
Foeke Westerveld - secretaris
De overige leden van de Raad waren Essemie van Dunné (namens het oecumenisch pastores overleg – OPO), Tinus de Geest, Fred Keultjes (namens Augustinus-parochie), Minou Soesan en Irini Sorial.
RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM-NOORD
Tuindorp Oostzaan Midden Noord Nieuwendam
kerken: kerken: kerken:
* Protestantse * Protestantse gemeente * Doopsgezinde Gemeente
Bethelkerkgemeente Midden-Noord * Protestantse gemeente
* Agapè Amsterdam * De Nieuwe Augustinus R.K Nieuwendam
* Koptisch-Orthodoxe kerk
* Apostolisch Genootschap
De RvKN heeft contact met de Werkgroep Vluchtelingen Amsterdam-Noord en Stichting Kerk & Buurt Noord. Er wordt gestreefd naar een regelmatig contact met vertegenwoordigers van deze groepen.
OECUMENISCHE VIERINGEN
Rond het thema recht door zee van de week van gebed voor de eenheid van christenen kwamen leden van de diverse kerken in Amsterdam-Noord op woensdagavond 24 januari samen in de Bethelkerk om te zingen, te luisteren en te bidden. De viering was voorbereid door voorgangers uit verschillende kerken: de Rooms-katholieke kerk, de Protestantse kerk, Rafaël Noord en Hoop voor Noord van de Christelijk Gereformeerde kerk.
Het thema was gebaseerd op het danklied van Mozes en Mirjam uit Exodus. Dit bijbelgedeelte is aangedragen door christenen uit het Caribisch gebied. Het werd een inspirerende dienst, waarin werd voorgegaan door ds. Trinus Hibma en pastor Nico van der Peet, die de verkondiging verzorgde.
Op de maandag en dinsdag voor en de donderdag en vrijdag na de oecumenische viering werden er bij Hoop voor Noord, Agapè Amsterdam of Rafaël Noord oecumenische gebedssamenkomsten gehouden.
De viering op Hemelvaartsdag in De Nieuwe Augustinus was geen oecumenische viering meer, wel waren christenen uit andere kerken welkom.
In de vredesweek was er een oecumenische viering in de Doopsgezinde Kerk.
In december werd samen met de Nieuwe Augustinusparochie en de protestantse gemeentes Midden-Noord, Nieuwendam en Tuindorp Oostzaan in de Bethelkerk een kerstsamenzang georganiseerd. Het werd een mooie zangavond samen met Zanggroep To the Point o.l.v. André Keessen en met medewerking van de organist Dick van Bezooijen en trompettist Anneroel de Boer.
VLUCHTELINGEN
Onze Raad was niet zelf actief bij de opvang van vluchtelingen, maar volgt via de Raad van Kerken Amsterdam en zijn taakgroep Vluchtelingen de ontwikkelingen. Wel zijn kerken individueel actief bij opvang van en steun aan vluchtelingen.
5
ACTIVITEITEN
De RvKN bracht weer een 40-dagenkalender uit. Deze 40-dagenkalender wordt beschikbaar gesteld door het oecumenisch beraad in Landsmeer.
Met vertegenwoordigers van het oecumenisch pastores overleg (OPO) bespraken wij in juni ons jaarverslag 2017 en de stand van zaken van gezamenlijke activiteiten.
Wij hebben dit jaar een brief gestuurd naar Burgemeester & Wethouders van Amsterdam over het betaald parkeren op zondagmorgen. In december ontvingen wij bericht, dat dit betaald parkeren met ingang van 21 januari 2019 wordt afgeschaft.
De Raad van Kerken in Nederland ontvangt jaarlijks de collecte, die in de viering in de week van gebed wordt gehouden.
Voor één van onze vergaderingen in 2019 hebben wij Kerk & Buurt Noord en de stichting Meer dan jij denkt uitgenodigd.
COMITÉ 21 MAART
Wij ontvangen regelmatig post van het comité 21 maart. Dit comité is een samen-werkingsverband van tientallen organisaties. Het roept iedereen op jaarlijks deel te nemen aan de demonstratie op of rond 21 maart, de internationale dag tegen racisme en discriminatie. Zo nodig sturen wij de post door aan de kerken in Amsterdam-Noord en verder aan hen, die hebben aangegeven hiervoor belangstelling te hebben.
MOSKEE&KERK
De activiteiten vanuit Moskee&Kerk zijn stil gevallen, al wordt er achter de schermen wel gepoogd activiteiten te ontplooien.
Wel kan vermeld worden, dat moskeeën en kerken meegedaan hebben aan de door het Stadsdeel belegde gebedshuizen- en netwerkbijeenkomsten, beide enkele keren in 2018.
PERSONALIA
Ter opvolging van Irini Sorial kwam Anna-Christina Nassif in onze Raad. Vanuit het OPO kwam ds. Trinus Hibma Essemie van Dunné opvolgen.
Tinus de Geest vertegenwoordigt niet langer Agapè Amsterdam, maar woont onze vergaderingen bij namens de stichting Meer dan jij denkt, waarvan hij voorzitter is.
Mevrouw Minou Soesan liet ons weten niet in de gelegenheid te zijn onze vergaderingen te bezoeken.
WEBSITE
Sinds 2010 heeft de RvKN een eigen website. U komt op deze site via www.rvkamsterdamnoord.nl. Wij doen ons uiterste best de website actueel te houden, zodat iedereen die er heen surft niet geconfronteerd wordt met achterhaalde informatie.
FINANCIËLE BIJDRAGE
Een financiële bijdrage van de kerken in Amsterdam-Noord aan het werk van onze Raad is in 2015 nieuw leven ingeblazen. Veel kerken gaven gehoor aan onze oproep om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren.
RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM
De Raad van Kerken Amsterdam-Noord is vertegenwoordigd in de Raad van Kerken Amsterdam en neemt actief deel aan de vergaderingen en zo mogelijk aan de diverse activiteiten. In augustus was het 70 jaar geleden, dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht en in dit verband organiseerde de Raad van Kerken Amsterdam samen met de Raad van Kerken in Nederland een Walk of Peace.
SAMENSTELLING
De samenstelling van de RvKN was aan het eind van het jaar:
Pieter Roemer - voorzitter/penningmeester
Foeke Westerveld - secretaris
De overige leden van de Raad waren Tinus de Geest, Trinus Hibma(namens het OPO), Tinus de Geest, Fred Keultjes (namens Augustinus-parochie), Anna-Christina Nassif.
6
OECUMENE IN DE WIJKEN VAN NOORD
door Foeke Westerveld
In alle wijken (Midden-Noord, Nieuwendam en Tuindorp Oostzaan) werden 40-dagenkalenders verkocht.
Tweemaal per jaar is er een dienst in het Eduard Douwes Dekkerhuis, waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd en waarin alle gelovigen hartelijk welkom zijn. Ook in het Schouw en het Twiskehuis werd aan vieringen meegewerkt.
In oktober werd meegedaan aan de kledinginzameling voor ‘Mensen in Nood’.
In Nieuwendam werd op 4 mei een bloemstuk gelegd bij het bezinningsmonument aan het Monnikendammerplantsoen.
In Tuindorp Oostzaan werd op 4 mei een gezamenlijke herdenkingsdienst in de Bethelkerk gehouden, voorafgaand aan de stille tocht door Tuindorp Oostzaan. De organisatie hiervan was in handen van het 4/5 mei-comité.
De oud-leden van de voormalige contactraad Nieuwendam hebben de organisatie van de Wereldgebedsdag, die op vrijdag 2 maart plaatsvond, voor hun rekening genomen. De gebedsdienst werd gehouden in de kosterij van de Nieuwendammerkerk.
7
OECUMENISCHE ACTIVITEITEN IN ZIEKEN- EN ANDERE HUIZEN
BOVENIJ-ZIEKENHUIS
door Foeke Westerveld
Vanuit het OPO is geprobeerd weer in gesprek te komen met de directie van het BovenIJ-ziekenhuis over de geestelijke verzorging in het ziekenhuis. Helaas zijn er nog geen resultaten geboekt.
VERPLEEGHUIS DE DIE
door Bart Niek van de Zedde
De geestelijk verzorgers in De Die hebben respectievelijk een Islamitische- en een protestants-christelijke achtergrond: Foad Acherrat (moslim), Bart Niek van de Zedde (Prot). Beiden werken in beginsel als algemeen geestelijk verzorger, territoriaal, dat wil zeggen dat zij gesprekscontacten onderhouden op ‘hun eigen’ afdelingen. Er vindt geen voor-selectie plaats op basis van levensbeschouwelijke achtergronden en/of kerkelijke betrokkenheid. Zo nodig wordt uiteraard wel ruimte gemaakt voor specifieke levensbeschouwelijke wensen, te allen tijde afgestemd op de levensbeschouwelijke achtergrond van de betreffende bewoners.
Kerkvrijwilligers – op de middellange termijn een punt van aandacht
De kerkdiensten in De Die staan en vallen bij de beschikbaarheid van de kerkvrijwilligers. Via de zeer actieve en betrokken (kerk)vrijwilligers weten wij ons, zowel als geestelijk verzorgers en ook als huis, daadwerkelijk verbonden met de diverse kerken en levensbeschouwelijke genootschappen in Amsterdam-Noord. Deze vrijwilligers zijn nauw betrokken bij de diverse, ook bij niet-kerkelijke/levensbeschouwelijke activiteiten in huis. Het is een trouwe en betrokken groep. Dit wordt ook opgemerkt en gewaardeerd in huis! Wij constateren wel dat de groep wat uitdunt en kwetsbaarder wordt. Nieuwe kerkvrijwilligers zijn dan ook van harte welkom!
Activiteiten
Ook in 2018 hebben er in De Die diverse ‘oecumenische’ activiteiten plaatsgehad, dat wil zeggen dat deze vrij toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht de kerkelijke/levens-beschouwelijke achtergrond of kerkelijke betrokkenheid. De accenten lagen daarbij op individuele gesprekscontacten en de vieringen in huis. Laatstgenoemde vieringen betreffen specifiek de algemene kerkdiensten voor alle bewoners (tweede en vierde zondag van de maand).
Stiltecentrum – Het Groeiende Geheugen
Sinds 2011 hebben wij in samenwerking met een activiteitenbegeleider, een interieur- architect, en daarnaast ook met de inspraak van andere disciplines, een stiltecentrum ingericht. Centraal gelegen, op de begane grond tegenover het restaurant. Het is een mooie, zinnenprikkelende ruimte. Met aanleiding om herinneringen op te halen, tot inkeer of gebed te komen, of gewoon om even op adem te komen. Zie: www.hetgroeiendegeheugen.nl. U bent allen van harte welkom.
Roze loper – Aandacht voor seksuele- en culturele diversiteit
Sinds eind 2018 heeft De Die een zogenoemde Roze loper. Dat betekent: wij zijn beoordeeld en gecertificeerd op het gebied van ons beleid voor LHBTI-ers specifiek. Maar ook op onze openheid en gastvrijheid voor mensen met alle seksuele, culturele of
8
anders-soortige bijzonderheden die ze met zich mee brengen. Dit is al jaren praktijk, maar nu ook ‘officieel’ erkend.
EVEAN-TWISKEHUIS
door Foeke Westerveld
De gebedsdienst in het Evean-Twiskehuis werd iedere eerste vrijdag van de maand om 19.00 uur gehouden. De diensten zijn oecumenisch en daarin gaan bij toerbeurt een voorganger van de protestantse of rooms-katholieke kerk voor.
Het aantal bezoekers was ook in 2018 wisselend.
9
OECUMENISCH CAFÉ
door Foeke Westerveld
In januari was Jos Dijkman onze gast. Zij heeft ons veel verteld over de oorspronkelijke bevolking van Australië, de Aborigines (vaak ook Aboriginals genoemd). Het waren de eerste menselijke bewoners van het Australische continent. Ook liet zij ons horen hoe de didgeridoo klinkt. Jos bezit diverse didgeridoos en had er deze avond twee meegenomen. Het werd een mooie avond met knap didgeridoo-spel. Ronald Bakker kwam in februari vertellen over zijn werk bij Ambulance Amsterdam. Een vorige keer heeft hij ons veel verteld over het werk van Ambulance Amsterdam in het algemeen, deze keer ging het specifiek over wat in de volksmond ‘de trauma-heli’ heet. Wij kennen hem allemaal en wij zien hem ook regelmatig vliegen: de gele ANWB helicopter, die gestationeerd is op het VU-MC. Zo’n helicopter wordt bemenst door een piloot, een arts, meestal een chirurg of een anesthesist en een verpleegkundige; zij vormen samen het MMT, het Mobiel Medisch Team. Ook moet er een HLO (helicopter landing officer), die assisteert bij het landen bij een ziekenhuis, beschikbaar zijn; hij is tevens de chauffeur van de beschikbare ambulance. Nederland heeft vier trauma-heli’s, die naast Amsterdam gestationeerd zijn in Rotterdam, Nijmegen en Groningen. Wij waren aan het eind van de avond een stuk wijzer, maar hopen nooit van de ‘trauma-heli’ gebruik te hoeven maken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In de kerk is nauwelijks jeugd, maar betekent dit dan ook, dat er nauwelijks toekomst is? De protestantse kerk heeft wel jeugdwerk, Nova Noord geheten, dat wordt verricht door twee jeugdwerkers, Louise Bouw en Mart Jan Luteyn. Vrijdag 9 maart kwam Mart Jan vertellen hoe het jeugdwerk in Nova Noord functioneert. Het feit, dat het er is, geeft in ieder geval hoop voor de toekomst. Het was goed om met elkaar in gesprek te zijn. Mart Jan werd dan ook hartelijk bedankt met een bosje tulpen uit Amsterdam en een envelof met inhoud om met Nova Noord iets leuks te doen. Vrijdag 13 april kwam Bertus v.d. Horst ons vertellen over Only Friends, een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. Zij hebben een prachtig complex aan de Beemsterstraat en Bertus doet daar vrijwilligerswerk. Er vinden daar zeer veel activiteiten plaats. Het werd een heel fijne avond, waarop iedereen veel heeft opgestoken van deze inspirerende vrijwilliger voor ONLY FRIENDS. ’t Is weer voorbij die mooie zomer, maar kennelijk nog niet voor iedereen, het was wel eens drukker in het oecumenisch café. Jammer, de verhinderden hebben echt iets gemist. Na de koffie/thee kwam in oktober de ‘kletspot’ op tafel. Om de beurt haalden wij daar een kaartje uit, waarop aan beide zijden een vraag stond, die persoonlijk beantwoord moest worden, maar waarover ook gezamenlijk gekletst kon worden. Het leverde verrassende gesprekken op, waarbij ook veel werd gelachen. Zeker voor herhaling vatbaar! In november trad Arjette Kuipers voor ons op met eigen teksten, eigen liedjes en eigen muziek. Zij stak de draak met de voedselkar in ziekenhuizen en het daarbij horend personeel, dat alleen maar voedsel dropt en even later het spul weer weghaalt of er nu gegeten is of niet. Ook zong zij een lied, waarvan wij het refrein mochten meezingen. Iedereen heeft een uur lang genoten en dat bleek ook uit het applaus dat haar ten deel viel. Het bloemetje was dan ook zeer verdiend! ’t Heerlijk avondje was gekomen, ’t avondje van Sinterklaas. Vijf december was dan wel voorbij, maar de Sint had gelukkig gehoor gegeven aan ons verzoek en kwam enkele dagen later rond 20.45 uur de Bethelkerk binnen vergezeld door twee Pieten. Hij sprak zijn dank uit voor de manier waarop de bezoekers hem geholpen hadden door geschenken in te zamelen. Voor de aanwezigen een geschenk mochten uitzoeken, moesten zij eerst een Sinterklaas-herinnering delen of een Sinterklaasliedje zingen. Er waren mooie verhalen, die zelfs de Sint aandachtig aanhoorde. Nadat hij uitgezongen en uitgezwaaid was, was het de hoogste tijd voor een (fris)drankje en een hapje.
10
OECUMENISCH LEERHUIS NOORD
door Foeke Westerveld
In het voorjaar was er een serie over het Onze Vader. Het Onze Vader is een gebed, dat Jezus ons heeft leren bidden. Het staat beschreven in het Mattheüs en Lucasevangelie. De tekst sluit aan bij destijds oude Joodse gebeden, die stammen uit de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap. Dr. Wilken Veen verzorgde de inleidingen. De vorm van de drie bijeenkomsten bestond uit algemene informatie over de geschiedenis van het Onze Vader, dialoog in kleine groepjes en gedachtewisseling in de gehele groep. Op één van de middagen liet Co van Melle ons verschillende muzikale bewerkingen horen.
In het najaar hadden wij drie leerhuismiddagen over de spiritualiteit en het gedachtengoed van Dietrich Bonhoeffer. De eerste twee middagen verzorgde dr. Wilken Veen de inleiding. De eerste keer ging het vooral over het leven van Bonhoeffer, de tweede keer over zijn ethiek. De derde middag werd de inleiding verzorgd door dr. Kick Bras. Dr. Bras had het over de spiritualiteit van Bonhoeffer.
Na de inleidingen was er steeds gelegenheid voor gesprek, de derde middag werd er ook in kleinere groepen gesproken over de betekenis van Bonhoeffer.
11
OECUMENISCH FILMHUIS NOORD ZINEMA
door Piet Alberts
In het voorjaar presenteerde ZINema een serie films binnen het thema: Autonomie: Zelfontplooiing: In je kracht komen: Ontdekken wie je bent en je los worstelen van autoriteit en maatschappelijke druk. Met vier films werd dit thema verder uitgediept: Tanna; the Salesman; Out of love en Together. In het najaar vertoonden wij drie films binnen het thema Als alles plotseling anders is ... Welke keuzes maken mensen dan? Hebben ze wel een keuze? De drie films die dit nader uitwerkten waren: the Square; Yi Yi en the Circle.
ZINema-Noord is nog immer een initiatief van de Protestantse en Rooms-Katholieke kerk.
Algemeen: Er kwamen gemiddeld zo’n dertig mensen naar de bijeenkomst, die zich kenmerkt door laagdrempeligheid. Leuk om te memoreren is het feit dat de belangstelling voor ZINema zich uitstrekt tot buiten de grens van Amsterdam-Noord. Er is altijd gratis koffie en thee voor de aanvang en in de pauze en na afloop worden er lekkere (non)alcoholisch drankjes geschonken die tezamen met wat snacks de vreugde en intimiteit verhogen.
Na afloop van de film bestaat de mogelijkheid, en wij benadrukken dit, om aan de nabespreking deel te nemen iets waartoe zich steeds meer mensen uitgenodigd voelen. Immers, kennis nemen van een andere mening of een ander standpunt blijkt verrijkend en relativerend te werken. Hoewel de toegang nog steeds gratis is, er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd, wordt het financiële plaatje, mede door de filmrechten die wij thans op moeten hoesten, kritisch. Het vrijwillige aspect wordt nu iets specifieker benoemd: wij vragen minimaal € 5 om quitte te blijven spelen.
12
STICHTING VLUCHTELINGENWERK AMSTERDAM-NOORD
door Julia Herstel-Noomen
In 2018 kwamen er minder vluchtelingen naar Nederland dan in voorgaande jaren. Ook in Amsterdam-Noord werden minder woningen beschikbaar gesteld. Wel waren en zijn er nog veel verzoeken tot gezinshereniging in behandeling. De IND kampt met een groot personeelstekort, al deze aanvragen ondervinden grote vertraging. Dit geeft veel spanningen hier bij de vluchtelingen die vooruit zijn gegaan en in de ‘thuislanden’ waar men dagelijks de ellende van de oorlog ondervindt. Wijkvrijwilligers proberen mensen te motiveren vol te houden en onze taal te leren. Zij verdienen onze support. Het bestuur van VluchtelingenWerk Amsterdam-Noord blijft zich ‘verjongen’. Het is fijn dat er nieuwe jonge mensen bestuurstaken op zich willen nemen. Zelf heb ik voor een groot deel van het werk afscheid genomen, wel blijf ik de contacten met de kerken in Noord over VluchtelingenWerk onderhouden. Binnen het bestuur heeft een verschuiving van de werkzaamheden plaatsgevonden. Joke Alberts heeft de voorzittersactiviteiten op zich genomen en Thereza A. het secretariaatswerk. Voor de taak van coördinator tussen cliënten en wijkvrijwilligers wordt momenteel een vervanger voor Elize H. gezocht. In de zomer van 2018 konden er twee gezinnen gebruik maken van een weekje vakantie op het bungalowpark HET GROTE BOS. Een bungalow werd vanuit de landelijke organisatie beschikbaar gesteld via de Diaconie in Noord en de andere bungalow door een particuliere gift. Een gezin met 4 kinderen, gevlucht uit Syrië, en een gezin uit Eritrea dat door gezinshereniging weer samen was, hebben van een heerlijke en veilige vakantieweek genoten. Wij hopen dat wij ook het komende jaar weer gezinnen blij mogen maken met een ontspannen weekje op een mooi recreatiepark in Nederland.
13
STICHTING KERK & BUURT NOORD
door Arnold van der Snoek, buurtpastor en coördinator
Veel problemen die we tegenkomen zijn niet op te lossen door een ‘pleistertje te plakken’. Vaak zijn het langdurige trajecten die mensen moeten ondergaan. Daarom trekken wij vaak lang op met deze kwetsbare mensen. De stap naar hulp is voor hen vaak al een hele overwinning. Ook uit isolement komen voelt als een overwinning.
“Ik heb het afgelopen half jaar met veel plezier bij Kerk & Buurt gewerkt! Het woord verwondering past goed bij het afgelopen jaar. Met veel verwondering heb ik de verscheidenheid aan mensen gezien. Verschillende culturen, verschillende karakters en verschillende levensverhalen. En die komen allemaal bij elkaar in Kerk & Buurt. Dat maakt een plek als Kerk & Buurt zo bijzonder, maar ook belangrijk. Wat mij ook verwonderde was hoe veerkrachtig mensen kunnen zijn. Sommige mensen hebben veel meegemaakt, maar zitten niet bij de pakken neer. Ik heb mij verwonderd over mensen, die soms zo weinig hebben, maar van het weinige dat zij hebben, toch nog kunnen delen. Ik heb mij verwonderd wat geloven in God met mensen kan doen. Het geeft mensen liefde, mildheid, hoop en moed. Al deze dingen maakt mij enorm dankbaar.” Zo vertelt Marianne, onze professional, die wegens zwangerschapsverlof van Marith bij ons inviel.
Spreekuur & Mentoraat
In de Huiskamer waren ook dit jaar sjoelen en rummikub bijzonder populair. Tijdens het Spreekuur deed een grote verscheidenheid aan mensen een beroep op onze hulp. Bijvoorbeeld bij het begrijpen van brieven, het maken van betalingsregelingen en het invullen van formulieren. Maar vooral was er aandacht voor de mens achter de problemen. Wij boden een luisterend oor, gaven adviezen en deelden in vreugde en verdriet. Soms bleek Spreekuur alleen niet voldoende te zijn en boden wij mentoraat aan gezinnen en alleenstaanden in nauw contact met andere maatschappelijke organisaties in de buurt. Per situatie bekijken wij op welke manier een persoon of gezin het best kan worden geholpen om zelf weer grip te krijgen op het eigen leven. Zo zijn mensen geholpen op weg naar schuldhulpverlening waarbij terugval en voortijdige beëindiging werden voorkomen. Ook konden wij betalingsregelingen treffen met deurwaarders waardoor beslaglegging en huisuitzetting niet doorging. Daarnaast hebben wij diverse mensen - door eerst een vertrouwensband op te bouwen - kunnen doorverwijzen naar specifieke zorg zoals geestelijke gezondheidzorg, thuiszorg en jeugdzorg. Ook werden wij betrokken in situaties van huiselijk geweld, uitzichtloosheid, verslaving en andere complexe problemen.
Cursussen
In 2018 hebben wij een cursus gegeven. Hiermee leiden wij buurtbewoners op tot vrijwillige buurtbuddy, om eenzaamheid, armoede en andere problemen in de eigen buurt te signaleren. Tijdens de cursus van 8 bijeenkomsten leren zij hoe zij buurtbewoners die in de knel zitten kunnen bijstaan en waar nodig doorverwijzen naar professionele hulp. Met lovende woorden van de cursisten over de inhoud en inspiratie die de cursus bracht, werd de cursus afgesloten. In 2019 wordt de cursus in samenwerking met Doras gestart.
Vieringen
Ook de Vieringen deden in 2018 de bezoekers goed. Opmerkelijk is het dat iedereen tijdens de Vieringen meezingt, juist ook als men het lied niet kent. Temeer bijzonder omdat bij deze Vieringen ook mensen komen die niet naar een kerk gaan, niet geloven, dan wel ergens anders in geloven.
Verbinding, diversiteit en ontwikkeling
Ook hebben wij ons projectmatig ingezet voor verbinding, diversiteit en ontwikkeling. Wij hebben gewerkt aan begrip voor onderlinge verschillen en ook hebben wij empowerment bevorderd, zodat mensen zichzelf verder kunnen ontwikkelen en een ander beter begrijpen. Hiertoe hebben wij ook diverse activiteiten kunnen organiseren, waarbij de
14
social inclusion en participatie werden bevorderd. Zo hebben wij aandacht kunnen schenken aan ontspanningsactiviteiten als spelletjesochtenden met puzzelen, rummikub en sjoelen, maar ook creatieve activiteiten als kaarsen versieren en kaarten maken.
PASTORAAL DIACONAAL OVERLEG
door Arnold van der Snoek, buurtpastor en coördinator Kerk&Buurt Amsterdam-Noord
Het Pastoraal Diaconaal Overleg is in 2008 gestart op initiatief van Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord om tot betere onderlinge afstemming te komen en om actuele ontwikkelingen met elkaar te kunnen delen. Dit overleg vindt twee à drie keer per jaar plaats.
In dit overleg nemen deel: de drie Protestantse kerken en hun wijkdiaconie, de Rooms-Katholieke kerk en hun Parochiële Caritas Instelling, de Doopsgezinde Gemeente, de Lutherse Gemeente en Hoop voor Noord. Dat wil overigens niet zeggen dat ze allemaal elke keer vertegenwoordigd zijn in het overleg.
In 2018 hebben wij ons Pastoraal Diaconaal Overleg op een meer informele manier ingevuld. Tijdens een lunch informeren wij nu elkaar twee à drie keer per jaar over elkaars actualiteiten. Zo blijven wij van elkaar op de hoogte, weten wij elkaar te vinden en kunnen wij indien nodig elkaars netwerk benutten en inzetten.
Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: www.kerkenbuurtnoord.nl
15
RAAD VAN KERKEN AMSTERDAM-NOORD
door Pieter Roemer, penningmeester
FINANCIEEL OVERZICHT 2018
baten € lasten €
bijdragen kerken 200,00 40-dagenlalender 45,00
40-dagenkalender 120,00 bankkosten 36,00 week van gebed 28,00
oecumenisch bulletin 18,00
website 17,00
kerstsamenzang 2018 150,00
______ voordelig saldo 26,00
320,00 320,00
===== =====
BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Kapitaal 1 januari 2018 € 340
voordelig saldo “ 26
Kapitaal 31 december 2018 € 366
======
nummer bankrekening
NL38 ABNA 0547 1806 59
ten name van
Raad van Kerken Amsterdam-Noord
H. Cleyndertweg 805
1025 ED Amsterdam